Výročné správy Nadácie

Výročné správy Nadácie Aspekt

Výročné správy Nadácie Aspekt sú každoročne ukladané do Registra účtovných závierok MF SR.