Anglický jazyk online pre učiteľov 1. stupňa ZŠ a MŠ

schválený pre roky 2021 – 2026 MŠVVaŠ SR, čís. rozhodnutia: 2021/8812:2-2230

KDE: Nadácia ASPEKT – Jazyková škola, Nitra

KEDY: vzdelávanie pre rok 2021 – 2026 obnovené

INFORMÁCIE: www.aspektnd.sk  ,  aspekt@aspektnd.sk , 0944 006 223


Prihláška

9. turnus Inovačného vzdelávania anglického jazyka pre učiteľov 1.st. ZŠ a MŠ

Pre učiteľov a budúcich učiteľov anglického jazyka na 1.stupni základných škôl a materských škôl, otvárame ďalší v poradí 9. on-line turnus akreditovaného inovačného vzdelávania, schváleného MŠVVaŠ SR, oprávnenie čís.: 2021/8812:2-A2230, (Zákon 138/2019 Z.z. § 55).

Minimálny počet pre otvorenie vzdelávania je 15 účastníkov.
Termín otvorenia: jeseň 2022; ukončenie ku koncu roku 2022

Vzdelávanie umožní rozšírenie a inovovanie kvalifikačných predpokladov a zvýšenie kvality výučby anglického jazyka. Kariérový stupeň po ukončení: – učiteľ 1. stupňa ZŠ vyučujúci AJ alebo učiteľ materskej školy vyučujúci anglický jazyk.

Vzdelávanie je organizované online Po-Str-Pia vo večerných hodinách po 18 hod.

Týmto vytvárame mimoriadne priaznivé podmienky v tom zmysle, že učitelia AJ nebudú musieť cestovať počas pandémie, platiť cestovné, strácať čas a sily cestovaním ako i ušetrením voľných sobôt. Podmienkou vzdelávania je pripojenie sa na internet.

Názory absolventov vzdelávania: http://www.aspektnd.sk/nazory-absolventov/

Ak sa prihlášku nepodarí stiahnuť, vyžiadajte si ju E-mailom: aspekt@aspektnd.sk

Prihlášku s dokladmi zašlite obratom 1. triedou (nie doporučene) na doleuvedenú adresu.

Informácie o vzdelávaní E-mail: aspekt@aspektnd.sk

Vzdelávanie zabezpečujú univerzitní pedagógovia v rozsahu: 110 hodín (90 online- kontaktných + 20 hodín dištančných).

Predbežný poplatok 544.-EUR. Možnosť úhrady aj na splátky.
Podmienky prijatia: ovládanie AJ na úrovni B1 (maturita z AJ alebo jazyková škola).
Pozn: V prípade ak nemáte maturitu z AJ alebo osvedčenie z jaz. školy je potrebné doložiť „Prehlásenie“, že ovládate AJ na úrovni B1, napr. pobyt v zahraničí, účasť na kurzoch AJ – certifikát a pod.
V prípade záujmu sa obratom kontaktujte na : aspekt@aspektnd.sk


Prihláška