Samohodnotenie

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazykové znalosti

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazykové znalosti (skratka SERR, anglicky CEFR – Common European Framework of Reference for Languages) je dokument Rady Európy Európskej únie, ktorý obsahuje popis schopností, získaných jednotlivcami, ktorí študujú cudzí jazyk krajín EÚ, a slúži na určenie stupňa jazykovej úrovne a úrovne jazykového vzdelávania v rôznych oblastiach. Jeho hlavným cieľom je poskytnúť metódu pri overovaní jazykových poznatkov a ich vyučovaní, ktorá sa uplatňuje pri hodnotení jazykovej úrovne vo všetkých jazykoch krajín Európy.

CEFR rozlišuje tri širšie okruhy jazykovej zručnosti („Základy“ „Autonómia“ a „Ovládanie“), ktoré sú rozdelené na dva stupne. Celkovo existuje šesť úrovní hodnotenia jazykovej zručnosti a každá z nich určuje jazykové schopnosti jednotlivca zodpovedajúce jednotlivým stupňom jazykových znalostí. Ide o porozumenie textov, hovorovej reči, písomného a konverzačného prejavu, čiže je celkovo hodnotená písomná a hovorová komunikačná schopnosť jednotlivca v danom jazyku.