SAFETY

Projekt SAFETY

“BEZPEČNOSŤ V ODBORNOM VZDELÁVANÍ” č. 11342 1355

Doba trvania projektu:
24 mesiacov (01. 08. 2011 – 31. 07. 2013)

Východiská projektu

V rámci projektu „BEZPEČNOSŤ V ODBORNOM VZDELÁVANÍ“ sa chceme zamerať na vytvorenie zdravého a bezpečného prostredia v školách poskytujúce odborné a jazykové vzdelávanie, k ochrane proti školským úrazom, zamerať sa na opatrenia a prevenciu vzniku rizík, s cieľom prispieť k vytvoreniu zdravotných a bezpečnostných školení, ktoré sa budú každoročne opakovať.

Uvedené školenia budú prebiehať v súlade so štandardami Európskej únie. Cieľom týchto školení bude zvyšovanie povedomia a šírenie názoru o „bezpečnosti vo vzdelávaní“ v rámci všetkých zapojených partnerských inštitúcií.

Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie zdravších a bezpečnejších podmienok pre vzdelávanie študentov v školách, poskytovanie odbornej prípravy, ochrana študentov a pracovníkov pred pracovnými úrazmi a chorobami z povolania, predchádzať potenciálnym profesijným rizikám a naučiť študentov bezpečnostné opatrenia, ktoré prispejú k vytvoreniu spoločného presvedčenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci študentov a pracovníkov.

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou projektu sú študenti stredných odborných škôl a učilíšť, dospelí učiaci sa počas procesu neformálneho vzdelávania a informálneho učenia v rôznych vzdelávacích inštitúciách .

Európska pridaná hodnota
zvýšiť kvalitu schopností a skúseností odbornej výchovy,
zlepšiť spoluprácu medzi profesionálnymi inštitúciami a odbornými vzdelávacími ústavmi,
zlepšiť informovanosť, výmenu skúseností a výrobných transferov medzi krajinami EÚ,
pomôcť uľahčiť transparentnosť a integráciu v odbornej výchove medzi krajinami EÚ v rámci celoživotného vzdelávania,
nabádať k prispôsobeniu vyplývajúcu z nových technologických zmien,
tvoriť všeobecnú terminológiu pre bezpečnostné problémy (normy) v odbornom školení, pomôcť učiteľom vybudovať a zúčastniť sa nových stratégií zdokonaľovania sa bezpečnosti a ochrany v odbornom vzdelaní,

Výsledky projektu

Výsledkom projektu je vytvorenie elektronickej a písomnej brožúry so základnými požiadavkami bezpečnosti práce prijateľné a akceptované v rámci Európskej únie, v rámci odborného a jazykového vzdelávania.

vystavovaní počas neformálneho vzdelávania a informálneho učenia vo vzdelávacích inštitúciách, a chceme priniesť poznatky o zdravých a bezpečných podmienkach pre študentov v školách. Brožúra bude tiež prínosom pre rodičov, školiteľov, supervízorov a zamestnávateľov s multiplikačným účinkom.

Koordinátor projektu

Gönen Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Mr. Fahri Gülcan
Kurtuluş Mahallesi Manyas Cadddesi- Gönen
10900 Gönen-Balıkesir, TURKEY
scpl@mynet.com
            
Partneri projektu

 1. Elektroniczne Zakłady Naukowe Mrs. Ewa Przegoń Braniborska 57 53-680 Wrocław, PL
  www.ezn@ezn.edu.pl www.ezn.edu.pl                    
 2. Emschertal-Berufskolleg Mr. Rainer Paulczynski Steinstr. 22 44652 Herne, DE
  www.office@emschertal-berufskolleg.de                                      
 3. Come Una Marea Onlus Ms. Concetta Bruno 18 Dominici street 90146 Palermo, IT
  www.come1marea@libero.it                                          
 4. ASPEKT Foundation  Ms. Eva Zálepová,  Akademická 4 949 01 Nitra, SK
  www.aspekt@aspektnd.sk 

Tento projekt bol realizovaný za finančnej podpory Európskej komisie v rámci programu celoživotného vzdelávania.