O Nadácii

Kto je Nadácia ASPEKT?

Nadácia je právnická osoba, nezisková vzdelávacia inštitúcia – finančný a majetkový fond, so sídlom v Nitre. Zapadá do tzv. „tretieho sektoru.“ Popri podnikateľskej, verejnej a štátnej sfére tvorí nedeliteľnú súčasť demokratickej spoločnosti a trhovej ekonomiky. Zameriava sa predovšetkým na pomoc univerzitám, školám, študentom a verejnosti, v oblasti výučby cudzích jazykov. V Nadácii môžu študovať všetci záujemcovia, ktorých cieľom je zdokonaliť sa v oblasti svetových jazykov a pripravovať sa tak pre svoje budúce profesie a ich lepšiu pripravenosť vstupu Slovenska do EU.

Aké sú ďalšie aktivity Nadácie v oblasti cudzojazyčného vzdelávania ?

Nadácia ASPEKT spolupracuje s našimi a zahraničnými univerzitami, školami a Colleges. Jej pôsobnosť a činnosť od roku 1992 je ukazovateľom nových trendov vývoja našej  demokratickej spoločnosti.

S ktorými školami Nadácia spolupracuje?

Dobrá spolupráca je so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou, Univerzitou Konštantína FilozofaOstravskou Univerzitou – CZ, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała – PL a pedagógmi týchto univerzít. Vzájomne tak prispievame k pomoci mladým ľuďom, pedagógom a inštitúciám. Nadácia ASPEKT zostáva otvorená nielen pre spoluprácu ale i vzájomnú pomoc v oblasti vzdelania a kultúry.

Aké sú aktivity Nadácie v oblasti kultúry?

Podpora mladých talentov v oblasti klasickej hudby a ich prezentácia na verejnosti dnes už známeho projektu Nadácie: “Koncerty mladých umelcov“ ktorý si za roky činnosti získal uznanie nielen v Nitre ale tiež v rámci Slovenska a susedných krajín. Prostredníctvom tohto projektu sa prezentovali na nitrianskych koncertných pódiách výrazné nové talenty v oblasti klasickej hudby.

Aké sú ciele Nadácie ?

Účelom nadácie je verejno – prospešná činnosť v niektorých oblastiach života, pre potreby občanov mesta Nitry, regiónu Nitry, Slovenska, našim a zahraničným inštitúciám. Ciele Nadácie sú podrobne rozpísané v Nadačnej listine Nadácie Aspekt.