Nadačná listina

Nadačná listina Nadácia ASPEKT

Čl. I Preambula

Zmena zriaďovacej zmluvy na nadačnú listinu v súlade s § 42.ods.1 zákona č.34/2002 Z.z.

Čl. II Názov a sídlo nadácie

Názov nadácie: Nadácia ASPEKT
Sídlo Nadácie: Akademická č.4, 949 01 Nitra

Čl. III Verejnoprospešný účel nadácie

Účelom nadácie je všestranne prospešná pomoc vo všetkých oblastiach života pre potreby občanov mesta Nitry, regiónu Nitry, Slovenska, našim a zahraničným inštitúciám. Dlhodobé pôsobenie je zamerané na oblasť podpory:

 • vzdelania a vedy;
 • organizovania vzdelávacích a rekvalifikačných programov v spolupráci s univerzitami, školami a vzdelávacími inštitúciami pre nezamestnaných a neprijatých uchádzačov na školy a k všestrannému duševnému rozvoju, prospechu občanov a spoločnosti vo všetkých oblastiach vzdelávania;
 • organizovania vzdelávacích programov a programov zameraných na oblasť cudzích jazykov v spolupráci so vzdelávacími inštitúciami, k lepšej jazykovej pripravenosti občanov, podnikov a služieb a pre všeobecný prospech a rozvoj spoločnosti;
 • zriadenia neštátnej vysokej školy s humanitným, ekonomickým prípadne ďalším študijným zameraním a s tým spojená všestranná podpora získaním dôstojného sídla pre neštátne vzdelávacie zariadenie;
 • organizovania vzdelania v spolupráci s inštitúciami na podporu a rozvoj malého a stredného podnikania a pre podnikateľov;
 • spolupráce našich a zahraničných inštitúcií pri organizovaní a realizácií programov podporujúcich pomoc a organizovanie verejných zbierok pre všeobecne prospešné zlepšenie vo všetkých oblastiach;
 • vzdelávacích a výmenných pobytov doma a v zahraničí;
 • organizovania kultúrnych, športových a spoločenských akcií;
 • talentovanej mládeže a jej ďalšieho vzdelania vo všetkých oblastiach, poskytovanie grantov alebo štipendií s tým súvisiacich;
 • hudobného vzdelania a prezentácie talentovanej mládeže;
 • kultúry a záchrany kultúrnych pamiatok;
 • programov ochrany životného prostredia;
 • environmentálnych programov
 • ekológie
 • zdravotníctva
 • humanitnej a charitatívnej pomoci
 • športovej činnosti
 • v oblasti rozvoja informačných zdrojov, výpočtovej techniky, priestorových informačných systémov /GIS, DPZ/
 • v oblasti rozvoja turistiky, zelenej turistiky a propagácie pre lepšie zviditeľnenie Slovenska doma a v zahraničí;
Čl. IV Zakladatelia nadácie
 1. PhDr.Viera Bednáriková
 2. Ladislav Tatár
Čl. V Hodnota nadačného imania

Hodnota nadačného imania je 200 000 Sk slovom: dvestotisíc korún slovenských;

Čl. VI Hodnota a predmet majetkového vkladu

200 000.- Sk peňažný vklad vytvorený zakladateľmi vo výške 100 000.- Sk rovným dielom a z prostriedkov nadácie vo výške 100 000.-Sk v súlade s § 42 ods. 1 zákona č.34/2002 Z.z.

Čl. VII Doba na akú sa nadácia zriaďuje

Zakladatelia sa rozhodli, že nadácia sa zakladá na dobu neurčitú.

Čl. VIII Počet členov orgánov nadácie, dĺžka funkčného obdobia a spôsob ich voľby, spôsob zvolávania, hlasovania a rokovania orgánov nadácie.
 1. Správna rada je najvyšším orgánom nadácie.
 2. Správna rada
  1. vymenúva likvidátora;
  2. každoročne schvaľuje rozpočet nadácie, ktorý jej predkladá správca nadácie;
  3. rozhoduje o použití majetku nadácie v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie a za podmienok ustanovených zákonom a nadačnou listinou;
  4. rozhoduje o zvýšení nadačného imania a o zmenách v predmete nadačného imania;
  5. rozhoduje o vytvorení nadačného fondu, schvaľuje záverečnú správu o použití prostriedkov nadačného fondu alebo výročnú správu o použití prostriedkov nadačného fondu, ak bol vytvorený na čas presahujúci jeden rok alebo na neurčitý čas;
  6. určuje odmenu za výkon funkcie správcu nadácie;
 3. Správna rada je povinná písomne odôvodniť svoje rozhodnutie podľa odseku 2 písm. d);
 4. Správna rada má šiestich členov. Funkčné obdobie správnej rady je trojročné. Členom správnej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony. Zmeny v zložení správnej rady a dĺžku funkčného obdobia navrhujú zakladatelia a sú zverejnené vo výročnej správe nadácie.
 5. Členstvo v správnej rade je nezlučiteľné s funkciou správcu alebo člena iného orgánu tej istej nadácie;
 6. Členom správnej rady nemôže byť osoba, ktorej sa poskytujú peňažné prostriedky z majetku nadácie;
 7. Členstvo v správnej rade je neplatená funkcia. Člen správnej rady má nárok na náhradu výdavkov podľa osobitného predpisu, ktoré mu vznikli pri výkone tejto funkcie;
 8. Na uvoľnené miesto člena správnej rady musí byť do 60 dní od uvoľnenia miesta menovaný nový člen správnej rady na ďalšie obdobie. Ak klesne počet členov správnej rady pod troch členov, správna rada nemôže až do času, kým nebude doplnená, prijať žiadne rozhodnutie.
 9. Členstvo v správnej rade zaniká
  1. uplynutím funkčného obdobia;
  2. písomným odstúpením doručeným správcovi nadácie alebo správnej rade;
  3. odvolaním;
  4. smrťou
 10. Správna rada na návrh zakladateľov volí zo svojich členov predsedu, ktorý zvoláva správnu radu a vedie zasadania správnej rady. Predseda môže zvolaním a vedením zasadania poveriť iného člena správnej rady.
 11. Správna rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
 12. Správca nadácie
  1. Správca nadácie je štatutárnym orgánom nadácie, ktorý riadi činnosť nadácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach nadácie, ak nie sú zákonom o nadáciách alebo nadačnou listinou vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
  2. Správcu nadácie volí a odvoláva správna rada na návrh zakladateľov a zverejňujú ho vo výročnej správe nadácie. Funkčné obdobie správcu nadácie je päť rokov.
  3. Správca nadácie nesmie byť členom správnej rady alebo iného orgánu nadácie. Je oprávnený zúčastňovať sa na zasadaniach správnej rady s poradným hlasom.
  4. Za správcu nadácie môže byť zvolená fyzická osoba s trvalým pobytom alebo s dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky.
 13. Správna rada odvolá správcu nadácie, ak
  1. bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol v jeho prípade o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody,
  2. stratil spôsobilosť na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.
 14. Správna rada môže odvolať správcu nadácie, ak
  1. nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
  2. neplní si povinnosti správcu nadácie a v určenej lehote neurobí nápravu ani po písomnom upozornení správnej rady,
  3. stratil dôveru členov správnej rady.
 15. Správca nadácie sa môže bez udania dôvodu písomne vzdať svojej funkcie.
 16. Ak správna rada odvolá správcu nadácie podľa odsekov 13 a 14, alebo ak sa správca nadácie vzdá funkcie podľa odseku 15, musí správna rada do 30 dní od uvoľnenia miesta zvoliť nového správcu nadácie na návrh zakladateľov. Do zvolenia správcu nadácie koná v mene nadácie predseda správnej rady, ktorý môže urobiť len také úkony, ktoré nepripúšťajú odklad.
 17. Na voľbu a odvolanie správcu nadácie je potrebný návrh zakladateľov a nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady. V prípade odvolania správcu nadácie podľa odseku 14 písm. c) je potrebná dvojtretinová väčšina všetkých členov správnej rady.
 18. Revízor
  1. Revízor je kontrolným orgánom nadácie.
  2. Revízora volí a odvoláva správna rada na návrh zakladateľov a  zverejňuje ho vo výročnej správe nadácie. Pre revízora platia primerane ustanovenia o správcovi nadácie. Funkčné obdobie revízora je trojročné.
  3. Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti nadácie a kontrolovať, či je účtovníctvo vedené v súlade s osobitným predpisom, či nadácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a nadačnou listinou.

Revízor najmä:

  1. kontroluje vedenie účtovníctva,
  2. schvaľuje účtovnú závierku a výročnú správu nadácie,
  3. upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.
Čl. IX Členovia orgánov nadácie

Členovia správnej rady:
Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD. – Predseda
prof. PaedDr.. Zdenka Gadušová, CSc.
doc. PhDr. Edita Roháľová, CSc. 
PhDr. Johanna Jakabovičová, M.A., PhD.
Ing. Jana Kraščeničová
Martin Kraščenič, MBA.

Správca: 
Ladislav Tatár

Revízor:
Ing. Vierka Ralíková

Čl. X Podmienky nakladania s majetkom nadácie
 1. Majetok nadácie sa môže použiť len v súlade s verejnoprospešným účelom a na úhradu nákladov na správu nadácie. Výšku nákladov na správu nadácie určí správna rada každoročne v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti nadácie do 15.12. na nasledujúci kalendárny rok.
 2. Náklady na správu nadácie zahŕňajú náklady na:
  1. ochranu a zhodnotenie majetku nadácie,
  2. propagáciu verejnoprospešného účelu nadácie alebo účelu nadačného fondu,
  3. prevádzku nadácie,
  4. odmenu za výkon funkcie správcu,
  5. náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu,
  6. mzdové náklady,
  7. iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie,
 3. Náklady na správu nadácie musí nadácia viesť oddelene.
 4. Nadácia nemôže podnikať s výnimkou prenechania nehnuteľnosti do nájmu, organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií, ak touto činnosťou účinnejšie využije svoj majetok a táto činnosť bude v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie.
 5. Nadácia nemôže uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve.
 6. Majetok nadácie sa nesmie použiť na financovanie činnosti politických strán a politických hnutí, ani na prospech kandidáta na volebnú funkciu.
 7. Majetok, ktorý tvorí nadačné imanie, nemožno darovať, vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti, zaťažiť ani použiť na zabezpečenie záväzkov nadácie, ani na zabezpečenie záväzkov tretích osôb.
 8. Nadácia je povinná uložiť peňažné prostriedky, ktoré sú súčasťou nadačného imania, na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má bankové povolenie pôsobiť na území Slovenskej republiky.
 9. Peňažné prostriedky, ktoré sú súčasťou nadačného imania, môže nadácia použiť len na kúpu:
  1. štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok,
  2. cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov a podielov listov otvorených podielových fondov,
  3. hypotekárnych záložných listov,
  4. vkladových listov, vkladových certifikátov a depozitných certifikátov,
  5. nehnuteľností.
Čl. XII. Okruh osôb, ktorým možno poskytnúť prostriedky nadácie.
 1. fyzické osoby
 2. právnické osoby
Čl. XIII. Podmienky poskytovania prostriedkov nadácie tretím osobám:
 1. Povinnosťou žiadateľa ktorý sa uchádza o poskytnutie daru z prostriedkov nadácie je predloženie pravdivo zdôvodnenej žiadosti. U právnických osôb nezriadených zo zákona, priloženie kópie zriaďovacej listiny – výpisu z registra.
 2. Fyzická alebo právnická osoba, ktorej nadácia poskytla prostriedky, je povinná použiť tieto len na verejnoprospešný účel, na ktorý jej boli poskytnuté, a na požiadanie preukázať nadácii, ako prostriedky použila.
 3. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli prostriedky nadácie poskytnuté v rozpore so zákonom o nadáciách, je povinná poskytnuté prostriedky vrátiť.
 4. Prostriedky nadácie určené na plnenie jej verejnoprospešného účelu nemožno poskytnúť zakladateľovi, členovi správnej rady, správcovi nadácie ani členovi iného orgánu nadácie a im blízkym osobám. To neplatí ak ide o poskytnutie prostriedkov z nadačného fondu vytvoreného na plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo ktoré potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
Čl. XIV. Ďalšie náležitosti, ak ich zakladatelia považujú za potrebné uviesť.

V prípade úmrtia zakladateľa, tento môže závetom určiť svojho nástupcu.

Čl. XV. Ustanovenia nadačnej listiny, ktoré sa nesmú meniť rozhodnutím nijakého orgánu nadácie.

Zakladatelia:

 1. rozhodujú o zrušení nadácie;
 2. rozhodujú o menovaní a odvolaní členov správnej rady;
 3. navrhujú správnej rade menovanie a odvolanie predsedu správnej rady, správcu nadácie a revízora;
 4. rozhodujú o zmenách v nadačnej listine;

V Nitre 28.02.2003

MV SR, zmena zapisovaných skutočností do registra vykonaná 6.3.2003

Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Nadácie ASPEKT zo dňa 22.05.2014

Nadácia Aspekt © 2015 All rights reserved.