História Nadácie

Činnosti Nadácie ASPEKT

       Nadácia ASPEKT bola založená v roku 1992 v Nitre a stala sa jednou z významných neziskových vzdelávacích inštitúcií na Slovensku. Od svojho vzniku, v úzkej spolupráci s akademickými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí, sleduje najvyššie ideály vzdelávania a zastáva filozofiu lepšieho porozumenia medzi ľuďmi a zbližovania ľudí prostredníctvom vzdelávania a výučby jazykov.

       Bola založená na všestranne prospešnú pomoc vo všetkých oblastiach života pre potreby občanov, mesta Nitry, regiónu a Slovenska. Nadácia ASPEKT sa usiluje o účinné šírenie vzdelania, medzikultúrnu komunikáciu a pozitívne myslenie. Jazykové kurzy organizované Nadáciou Aspekt sa stali veľmi populárne.

       Obsah študijných programov je koncipovaný tak, aby spĺňal potreby ľudí, ktorí sa chcú naučiť cudzí jazyk kvôli svojej práci, ako aj tých, ktorí sa ho učia pre vlastné potešenie. Hodiny cudzích jazykov sú vždy vedené kvalifikovanými učiteľmi a lektormi. Nadáciu tvorí tím flexibilných a dynamických ľudí, ktorí vždy ochotne pomôžu vybrať ten správny kurz podľa požiadaviek, akými sú dĺžka kurzu, veľkosť skupiny, typ výučby a poradia aj v prípade zahraničných návštev, prednášok či ubytovania.

       Správna rada Nadácie, zložená z významných akademických činiteľov oboch nitrianskych univerzít a podnikateľov, sa každoročne podieľa na koncepcii a schvaľovaní programu na ďalšie obdobia.

       Kurzy poskytované Nadáciou ASPEKT sú garantované vysokoškolskými pedagógmi z radov profesorov a docentov z danej oblasti a konajú sa v priestoroch Nadácie v Nitre, online, v prípade potreby v iných vzdelávacích inštitúciách.

       V posledných rokoch jazykové programy a projekty koncipované Nadáciou výrazne prispeli k jazykovému vzdelaniu množstva mladých ľudí ako aj dospelých rôzneho veku a záujmov. V jazykových kurzoch sa kladie dôraz na hovorenú reč a preferuje sa komunikatívny prístup k výučbe jazyka.

       Priateľská atmosféra na kurzoch sa tiež výrazne podieľa na výborných výsledkoch našich frekventantov. Jazykové kurzy sú vedené k úspešnému ukončeniu vzdelávacích programov v spolupráci s Jazykovou školou v Nitre a medzinárodne uznávaným kvalifikáciám a certifikátom FCE Cambridge University.

       Nadácia ASPEKT v roku 1995 rozšírila škálu svojich aktivít o sekciu „Talentov klasickej hudby“ určenú na podporu mladých talentov na Slovensku. Prostredníctvom týchto programov im pomáha organizovať koncerty „Mladých umelcov“ a podujatia s účasťou mladých umelcov zo Slovenska a zahraničia.

Zapojením sa do európskych projektov získala Nadácia významné ocenenia a kladné hodnotenie v rámci Európy a Slovenska v nasledujúcich projektoch:

 • projekt PHARE: “Reštrukturalizácia personálnych oddelení a manažment rozvoja ľudských zdrojov“ (1997-1998) Projekt bol úspešne ukončený a ocenený expertom EU Mr. Liama Heavin – Írsko;

 

 • program “Manažment a komunikácia v cudzom jazyku” – organizovaný v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou Nitra (1995 – 2003). Ocenenie za spoluprácu SPU – FEaM;

 

 • program Environmanažment a komunikácia v cudzom jazyku – organizovaný v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou Nitra (1998 2002). Ocenenie za spoluprácu SPU – FZaKI;

 

 • skúšobné centrum Oxford University na získanie certifikátov OIBEC – Business English Certificate (1999 – 2002);

 

 • Projekt „NATO je istota“ v spolupráci s MZV SR (2001-2002). Cieľom projektu bolo vybudovať u ľudí pozitívny vzťah pre vstup SR do NATO v súvislosti s očakávaným vstupom Slovenska do EÚ, oboznamovanie a vysvetľovanie dôležitosti vstupu SR do NATO z hľadiska bezpečnosti krajiny. Projekt bol kladne hodnotený MZV SR a úspešne ukončený;

 

 • Projekt Leonardo da Vinci, Lifelong Learning Programme „LOGOS GAIAS“ v spolupráci s Universität für Bodenkultur Wien – Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft (2002-2003). Cieľom projektu bolo získanie nových trendov a prístupov v oblasti vzdelávania, s ponukou získania aktuálnych poznatkov z oblasti odborného vzdelávania Ekológie, ekonomiky a ochrany prírody, cestovného ruchu, k výučbe jazykov didakticky pripravenej viacjazyčnej terminológii a znalostným databázam, k internetovej platforme komunitného servera Factline (FCS). Projekt bol úspešne ukončený;

 

 • Projekt Leonardo da Vinci, Lifelong Learning Programme „E P A N I L – European Common Principles for the Accreditation of Non-formal and Informal Learning in Lifelong Learning“ – Spoločné európske princípy pre identifikáciu, hodnotenie a uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia v rámci celoživotného učenia s medzinárodnou účasťou (2004 – 2006). Projekt bol úspešne akreditovaný „European Inventory on the Identification and Validation of Non-formal and Informal Learning“ a ukončený;

 

 • Projekt Leonardo da Vinci, Lifelong Learning Programme „V O L A N T“ – Odborné jazykové vzdelávanie a tvorba učebných materiálov pre študentov z odboru automechanik a príbuzné profesie 2008 – 2010, v spolupráci s Centre for Modern Education (SK, CZ), ATT Training Ltd. (UK), Colegiul Tehnic Iuliu Maniu (RO), Štátny inštitút odborného vzdelávania (SK), Střední škola automobilní Holice (CZ), Stredná odborná škola automobilová (SK). Projekt bol úspešne ukončený a kladne hodnotený a realizovaný v rámci Programu celoživotného vzdelávania a spolufinancovaný Európskym spoločenstvom;

 

 • Projekt Grundtvig, Lifelong Learning Programme „Woman and the sea“ W.A.S. – Žena a more, vytvorenie pocitu spolupatričnosti medzi ľuďmi a ženami rôznych národností. Cieľom projektu bolo prispieť k rozšíreniu a znalosti tradícií, remesiel, esencií a úlohy, ktorú v týchto aktivitách mala žena v minulosti a ktorú má v prítomnosti, a načrtnúť nový socio-kultúrny a ekonomický vývoj úlohy ženy. (2008 – 2010) Projekt bol ocenený organizáciou Come Una Marea Palermo a úspešne ukončený;

 

 • Projekt Leonardo da Vinci, Lifelong Learning Programme „Bezpečnosť v odbornom vzdelávaní“ – „SAFETY IN VOCATIONAL TRAINING“ s medzinárodnou účasťou, Gönen Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi – Turecko, Elektroniczne Zakłady Naukowe – Polsko, Emschertal-Berufskolleg – Nemecko, Come Una Marea Onlus – Taliansko (2011 – 2013). Cieľom projektu bolo vytvorenie zdravších a bezpečnejších podmienok pre vzdelávanie študentov v školách, poskytovanie odbornej prípravy, ochrana študentov a pracovníkov pred pracovnými úrazmi a chorobami z povolania, predchádzať potenciálnym profesijným rizikám a naučiť študentov bezpečnostné opatrenia, ktoré prispejú k vytvoreniu spoločného presvedčenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci študentov a pracovníkov. Projekt bol kladne hodnotený v rámci Lifelong Learning Programme EÚ a úspešne ukončený;

 

 • Projekt Grundtvig Lifelong Learning Programme „SELF – Sustainable Europe and local food“ – Udržateľnosť ochrany životného prostredia Európy a zdravá strava“ s medzinárodnou účasťou, Marida – Taliansko, CENTRIA Research and Development – Fínsko, Izmit Belediyesi – Turecko, JUGENDAUFBAUWERK Plön – Koppelsberg – Nemecko 2012 – 2014, projekt bol ocenený organizáciou Marida   a úspešne ukončený;

 

Akreditované kurzy MŠ SR v minulosti

 • Tréning osobnej efektivity – rozvoj komunikačných a sociálnych zručností.
 • Osobný počítač a jeho využitie v praxi – výučba práce s PC, MS Windows, MS Office, internet.
 • Interaktívny kurz nemeckého jazyka – výučba NJ pomocou multimediálneho softvéru.
 • Interaktívny kurz anglického jazyka – výučba AJ pomocou multimediálneho softvéru.
 • Interaktívny kurz Obchodná angličtina – výučba obchodného AJ pomocou multimediálneho softvéru.
 • Kurz – Rečnícky prejav – rétorika – rozvoj rečníckych a komunikačných zručností.
 • Jazyková škola Nadácie Aspekt
 • Kontinuálne vzdelávanie: Anglicky jazyk pre učiteľov primárneho a predprimárneho vzdelávania.

 

Akreditované kurzy MŠVVaŠ SR   

 • Inovačné vzdelávanie: Anglický jazyk pre učiteľov prvého stupňa základných škôl a učiteľov materských škôl.

 

Materiálno – technické vybavenie

Nadácia disponuje učebňami vybavenými prezentačnou technikou, (tabuľa, flipcharty, flipchartový papier, fixky, počítač, dataprojektor TV, DVD a videoprehrávač). K dispozícii je knižnica s anglickou literatúrou, metodickými materiálmi a slovníkmi.

 

Partnerské inštitúcie a ocenenia spolupráce

Nadácia ASPEKT spolupracuje v rámci projektov s mnohými našimi a zahraničnými inštitúciami, so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, British Council Bratislava, Národným ústavom odborného vzdelávania v Prahe, Štátnym inštitútom odborného vzdelávania v Bratislave, Agroinštitútom š.p. Nitra, Nadáciou otvorenej spoločnosti a inými zahraničnými organizáciami napr. Llysfasi College – North Wales, U.K., Callan School London UK, Ostravská vysoká škola podnikání CZ, Ostravská Univerzita CZ, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała PL…