Etický kódex

Etický kódex Nadácie ASPEKT

Článok 1 – Všeobecné ustanovenia
  1. Dôvera verejnosti voči Nadácii ASPEKT (ďalej len „nadácia“) je jej hlavným aktívom, preto je treba ju dôsledne chrániť aj dodržiavaním etických noriem a princípov obsiahnutých v tomto „Etickom kódexe“ Nadácie ASPEKT (ďalej len „kódex“).
  2. Kódex definuje etické zásady a princípy konania, ktorých plnenie nadácia očakáva od svojich riadiacich a výkonných pracovníkov, členov správnej rady, lektorov (ďalej len „člen a pracovník“) i voči nadácii samotnej, jej spolupracovníkom, verejným inštitúciám, verejnosti a k ostatným podnikateľským a mimovládnym organizáciám.
  3. Dôležitosť etických noriem je daná povahou nadácie ako inštitúcie verejnoprospešného účelu, od ktorej sa očakáva seriózny vzťah k partnerom, ochrana záujmov klientov, diskrétnosť a zachovávanie mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa člen a  pracovník dozvedel, v súvislosti s prípravou a uskutočňovaním vzdelávacích aktivít, ak by ich prezradením mohla vzniknúť ujma na právach alebo oprávnených záujmoch zmluvných partnerov, jednotlivcov alebo klientov.
Článok 2 – Základné zásady
  1. Člen, pracovník a lektor vykonáva právomoci a zodpovednosti, ktoré mu vyplývajú z jeho postavenia alebo pracovnej zmluvy v nadácii čestne a svedomito v záujme nadácie a pre jej väčší prospech. Pri pracovnom pomere na plný alebo kratší pracovný čas, predkladá pracovník pracovnú náplň. Pri výučbe sa riadi záväznými predpismi a normami z oblasti vzdelávania a zahrňuje dohodou stanovenú pomernú časť úväzku do svojho pracovného času.
  2. Koná korektne a zodpovedne tak, aby svojím počínaním nespôsobil nadácii hmotné alebo morálne škody a nepoškodil jej dobré meno.
  3. Oprávnené záujmy nadácie považuje za svoje záujmy, obhajuje ich a presadzuje.
  4. Voči klientom, pracovným a obchodným partnerom, spolupracovníkom vystupuje zdvorilo a úctivo bez ohľadu na ich pohlavie, vek, spoločenské postavenie, rasu, národnosť, náboženské či politické presvedčenie alebo iné kritériá.
  5. Pracovník vedie rokovania tak, aby pri nich neboli porušené zákonné, všeobecne záväzné právne alebo nadačné predpisy a zodpovedá za dodržiavanie všeobecne platných nadačných a obchodných zvyklostí.
  6. Pracovník dbá o prehlbovanie a zvyšovanie svojej odbornej spôsobilosti vrátane jazykových znalostí. Svoju kvalifikáciu a pracovný potenciál plne využíva v prospech nadácie.
Článok 3 – Vzťah k nadácii
A. Predchádzanie konfliktu záujmov
  1. Pracovník nebude priamo a ani nepriamo vykonávať činnosti, ktoré by viedli ku konfliktu jeho osobných záujmov a záujmov nadácie.
  2. Ak sa pracovník dozvie o reálnych alebo potenciálnych konfliktoch záujmov, vrátane tých, do ktorých sa bez vlastného zavinenia dostal, neodkladne o tom upovedomí svojho nadriadeného alebo správnu radu nadácie.
  3. V priebehu pracovnej doby v nadácii sa pracovník venuje výlučne pracovným povinnostiam vyplývajúcim z uzavretej pracovnej zmluvy alebo dohody
  4. Pracovník nezneužije pre svoj prospech informácie, ktoré získal v nadácii a ktoré nadácii patria.
  5. Neusiluje sa o dosiahnutie svojho osobného finančného alebo hmotného prospechu ani iných výhod na úkor nadácie alebo jej klientov. Pre takýto osobný prospech alebo zvýhodnenie nepoužije nadačné informácie, ani tieto nikomu inému s týmto cieľom nepostúpi.
  6. Nevyužije ani nikomu nepostúpi nadačné informácie, ktoré nie sú určené pre verejnosť a ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonávanie nadačných operácií alebo dobré meno a postavenie členov, zamestnancov a lektorov nadácie.
  7. Pracovník nezneužije vo svoj prospech a na úkor nadácie výhody, ktoré mu nadácia ako svojmu zamestnancovi poskytuje.
B. Predchádzanie zneužitiu postavenia
  1. Pracovník nepodnikne žiadne priame alebo nepriame kroky a iniciatívy, ktoré by mohli byť považované za vyhľadávanie alebo vymáhanie mimoriadnych darov, provízií alebo iných problematických platieb kvalifikovaných ako úplatky od existujúcich alebo potencionálnych klientov nadácie a naopak, neponúkne ani neposkytne takéto plnenia iným subjektom s cieľom presvedčiť ich k využitiu služieb nadácie.
  2. Pracovník nevyužije svoje postavenie v nadácii na to, aby mu boli nadáciou, či kýmkoľvek iným poskytnuté prednostne výhody, ani nevyužije dobré meno nadácie a jej postavenie na presadenie vlastných záujmov a názorov.
  3. Pre vlastnú potrebu a prospech si neprivlastní žiadne zdroje, majetok či finančné prostriedky nadácie ani jej klientov. Vedome neprispeje k tomu, aby tak urobil niekto iný.
  4. S cieľom vlastného alebo cudzieho prospechu a na škodu nadácie pracovník sám nevykoná ani nepripustí, aby vykonal iný neoprávnený zásah do účtovnej, výkazovej, informačnej a inej nadačnej dokumentácie, ani s týmto cieľom neuvedie vedome do omylu iných pracovníkov nadácie, klientov, alebo kontrolné orgány tým, že zamlčí alebo poskytne nepravdivú alebo zavádzajúcu informáciu.
C. Objektívnosť, dôvernosť a jednotnosť informácií
  1. Pracovník v rámci svojej právomoci a zodpovednosti poskytuje klientom pravdivé, overené a objektívne informácie s výnimkou tých, ktoré majú pre nadáciu dôverný charakter.
  2. S informáciami o vzťahoch a rokovaniach vedených medzi nadáciou a jej klientmi pracovník nakladá ako s dôvernými.
  3. Chráni vnútorné záležitosti nadácie, nadačné dokumenty, a informácie, ktoré nie sú určené na zverejnenie.
  4. Pracovník nadácie a pracovník pobočky poskytuje informácie oznamovacím prostriedkom výlučne prostredníctvom štatutárneho zástupcu – správcu nadácie. Tento je informovaný i o všetkých vystúpeniach zamestnancov a členov správnej rady nadácie v týchto médiách.
D. Bezpečnosť nadácie
  1. Pracovník koná v súlade s bezpečnostnými predpismi a informačnými systémami nadácie a dbá na to, aby takto konali i jeho spolupracovníci. O všetkých reálnych alebo potencionálnych porušeniach bezpečnostných predpisov a systémov nadácie, o ktorých sa dozvie, neodkladne upovedomí svojho nadriadeného alebo orgány nadácie.
  2. S poznatkami a informáciami o ochrane osobných údajov, vrátane počítačových bezpečnostných systémov, zaobchádza pracovník ako s tajnými.
Článok 4 – Vzťah k spolupracovníkom
  1. Pracovník svojím konaním a vzťahom k spolupracovníkom pomáha vytvárať atmosféru vzájomnej dôvery, úcty a spolupráce a na svojom pracovisku presadzuje priateľské ovzdušie tvorivej činnosti a profesionálnej nadačnej kultúry.
  2. Chráni česť, osobnosť a súkromie spolupracovníkov.
  3. Vyvaruje sa konania, ktoré by mohlo byť na pracovisku príčinou napätia a konfliktov v medziľudských vzťahoch.
Článok 5 – Vzťah ku klientom
  1. Pracovník vo vzťahu ku klientom a partnerom nadácie vystupuje a koná zodpovedne, korektne a nestranne.
  2. Pri uspokojovaní alebo neuspokojovaní požiadaviek klienta nesmie byť rozhodovanie pracovníka ovplyvnené kladným ani záporným osobným vzťahom k nemu.
  3. Pri rozhodovaní pracovník prísne vychádza z oprávnených záujmov daného prípadu a obchodné rokovania vedie slušne a nestranne.
  4. Pri uspokojovaní potrieb klienta a partnera sa pracovník vyvaruje postojov a konania z pozície nadradenosti, ale koná z pozície obchodného partnerstva.
  5. V prípade akýchkoľvek pochybností o obchodnom partnerovi získa pracovník o ňom dostatočné informácie a referencie, aby zabezpečil, že sa nadácia nebude podieľať na nevhodných, alebo protiprávnych transakciách, „najmä na praní špinavých peňazí“.
Článok 6 – Vzťah k ostatným subjektom
  1. Nepodporuje združovanie nadácií alebo iných mimovládnych organizácií, ktoré by mohli poškodiť jej vlastné záujmy alebo záujmy inej organizácie.
  2. Zásadné sporné otázky s inými organizáciami rieši vo vzájomnom porozumení, s úctou a ohľaduplným rokovaním. Vo vzťahoch k iným organizáciám sa zdrží akýchkoľvek foriem nátlaku.
  3. V oblasti poskytovania vzdelania bude súťažiť v rámci ponuky nadačných aktivít vysokou profesionálnou úrovňou a kvalitou poskytovaných služieb.
  4. S ostatnými neziskovými organizáciami si bude vymieňať informácie dôležité z hľadiska neziskového práva a bezpečnosti nadácií, ich dobrého mena, ako aj ochrany záujmov klientov.
Článok 7 – Vzťah nadácie k svojim pracovníkom
  1. Nadácia dôsledne plní záväzky vyplývajúce z uzatvorených pracovných zmlúv s cieľom zabezpečenia ich hmotných kultúrnych a sociálnych potrieb a rastu odbornej kvalifikácie.
Článok 8 – Oznamovacia povinnosť
  1. Na všetky prípady porušenia týchto etických zásad ostatnými pracovníkmi nadácie je pracovník povinný upozorniť svojho nadriadeného. Najvyšším orgánom pre oznámenie je Správna rada nadácie.
Článok 9 – Záväznosť dodržiavania etických noriem kódexu
  1. Dodržiavanie etických noriem kódexu je pre pracovníkov nadácie záväzné. Ak ich nedodržiavanie bude mať za následok porušenie všeobecne platných právnych a nadačných prepisov, bude sa to považovať za porušenie pracovnej disciplíny.
  2. V prípade porušenia článkov etického kódexu sa uvedené skutočnosi prerokujú na zasadnutí správnej rady nadácie, prípadne na mimoriadnom zasadnutí.

Schválené dňa 24.05.2004 na riadnom zasadnutí Správnej rady Nadácie ASPEKT v Nitre.